รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองพัฒนาคุณภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
  3. มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (เช่น Microsoft office, Google Drive, Google Sheets, Google Form) โปรแกรมการออกแบบสื่อ (เช่น Adobe illustrator, Photoshop) โปรแกรมวัดผลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (เช่น Google Analytic)
  4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้
  6. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์ (Webmaster, Web design) การจัดทำสื่อ (Graphic design) การพัฒนาฐานข้อมูล (Database) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
   วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแล พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ (Webmaster, Web design) เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ และMahidol University Digital KM Masterclass
  2. จัดทำสื่อ (Graphic design) เพื่อเผยแพร่บนช่องทางสื่อสาร ในรูปแบบต่าง ๆ ของกองพัฒนาคุณภาพ (Website, Facebook, LINE Official Account)
  3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล วางแผนการนำเข้าข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. รายงานผลการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานข้อมูลตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ (แนบผลงานจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง)

  ๒.  สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป

  ๓.  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6059 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :