รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและประมวลผล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

  งานทะเบียนและประมวลผล

  2. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร                                    

  โดยมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

  1. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel ได้ในระดับดีมาก
  2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถส่งมอบงานที่ดีทำงานภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูง
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชอบงานท้าทาย และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
  6. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
   วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน การกำหนดรายวิชา หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร และให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

  2. รวบรวม คำนวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดทำสถิติข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การคำนวณรายรับจากการชำระค่าธรรมเนียม การค้างชำระค่าธรรมเนียม การลดค่าธรรมเนียม กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การคำนวณต้นทุนรายวิชา การคำนวณจุดคุ้มทุนรายวิชาที่กำลังจะเปิดใหม่ คำนวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอและรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป

  3. จัดทำประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

  4. จัดทำคำแนะนำ คู่มือนักศึกษา คู่มือนักศึกษาใหม่ประจำปี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ

       e – Book หรือสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ที่เหมาะสม

  5. วางแผนการดำเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น

  6. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานทะเบียนและประมวลผล
  โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

  7. สรุปและเสนอเนื้อหาเข้าที่ประชุม โดยสามารถจัดทำเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ และสไลด์ประกอบการนำเสนอนโยบายต่าง ๆ ได้

  8. ปฏิบัติงานและโครงการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท หากมีประสบการณ์การทำงานที่ตรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :