รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)

  2. สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  4. มีความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ ใฝ่เรียนรู้ คล่องแคล่วมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  6. สามารถเขียนและสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนนตามเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด (หากมีคะแนน TOEFl IBT มากกว่า 79 หรือ IELTS มากกว่า 6 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้

  8. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสัตว์ทดลองมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ         

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ให้บริการทางด้านสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง สนับสนุนกิจกรรม/งานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ งานสอน/อบรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :