รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)      คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

  ๒)      มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หรือหนังสือรับรองที่ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

  (สามารถนำมายื่น ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ได้)

  ๓)      อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่สมัคร

  ๔)      ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ๕)      สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  ๖)      มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑)      ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรต่าง ๆ ดังนี้

  เคมีคลินิก, โลหิตวิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก, จุลชีววิทยาและการให้บริการธนาคารเลือดและงานตรวจด้านอื่น ๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการ

  ๒)      ดูแล บำรุงรักษา และตรวจสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ

  ๓)      ดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

  ๔)      ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑)      สอบภาคทฤษฎี         ๕๐ คะแนน

  ๒)      สอบสัมภาษณ์      ๕๐ คะแนน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี                                     ๑๕,๐๐๐  บาท

  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข     ๑,๐๐๐ บาท

  การรักษาพยาบาล     สิทธิกองทุนประกันสังคม

  ประกันสุขภาพกลุ่ม     ไทยสมุทรประกันภัย

  สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุคลากรภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0898111402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :