รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประสานงานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการวิจัย บริการวิชาการและงานด้านประกันคุณภาพ
  4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน องค์กร ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัครหรือภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                                  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                                                  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                                                  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                                                  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ติดต่อประสานงานและเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  2. ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประสานงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการความรู้
  3. ประสานงานจัดเวทีเสวนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท / ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาทงไม่ร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5022-3 ต่อ 10 คุณสุณิตา
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :