รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Web and Mobile Developer)
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 พฤศจิกายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 มีนาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 มกราคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
  3. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ JavaScript / C# / Python / NodeJS/ ReactJS /Java /Low Code Platform หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ในพัฒนา Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. มีจิตบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้บริการได้ดี
  7. สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
   หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน    หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน    หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  หมายเหตุ: กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว 10 ตุลาคม 2559 และ
  ที่ ศธ 0517/ว.2176 ลว. 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนนำขึ้นใช้งาน
  2. ดูแลระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้
  3. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรและนักศึกษา
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2.  สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป
  3.  สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4.  สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.  คุณวุฒิปริญญาตรี 

  2.  ประกันสังคม

  3.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  5.  ตรวจสุขภาพประจำปี

  6.  บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)

  7.  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว 

  8.  สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  9.  สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

  10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ

  11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

  12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย

  13. เงินชดเชย

  14. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.)

  15. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย

  16. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  17. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 

  18. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :