รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างไฟฟ้า
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 พฤศจิกายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 มกราคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลงานระบบอาคาร ซ่อมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและระบบอาคารทั้งหมด
  2. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญในระบบไฟฟ้า เช่น การตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  3. ให้บริการด้านงานซ่อม แก้ไข ติดตั้ง และตรวจสอบ รวมถึงสร้างอุปกรณ์ ดัดแปลงวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
  4. บำรุงรักษาอุปกรณ์หลักของงานระบบอาคาร เพื่อให้วัสดุและอุปกรณ์ใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
  5. จดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดทุกเดือน
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   11,500  บาท   และเงินค่าครองชีพ    785  บาท      รวม     12,285  บาท
  สวัสดิการ :  ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี 
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :