รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • เปิดรับสมัคร :
  17 พฤษภาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร) สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) และ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาโททางทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) และ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี       ทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

  4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  5.มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
   อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้

  ดับที่

   

      ประเภทคะแนนสอบ

             ตำแหน่ง

  อาจารย์

  ผู้ช่วยอาจารย์

  1

  IELTS(Academic Module)

  6

  3

  2

  TOFEL IBT

  79

  29

  3

  TOFEL ITP

  550

  390

  4

  TOFEL CBT

  213

  90

  5

  TOEIC

  -

  400

  6

  MU GRAD Test 

  80

  36

  7

  MU-ELT

  -

  56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทำการวิจัย ค้นคว้าในงานวิชาการเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

  2. งานสอนวิชาการในสาขาวิชาการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภาคทฤฎีและปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ออกข้อสอบ และประเมินผลการศึกษา

  3. ควบคุม ตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรหลังปริญญา

  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในรูปแบบการบริการการรักษา และการบริการทางวิชาการ ในรูปการสื่อสาร คำแนะนำปรึกษา

  5. ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

  6. ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิชาการที่ทันสมัยตลอดเวลา

  7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ

  8. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทั้งด้านวิชาการ และอื่นๆ

  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า : 32,450 บาท

                                                      ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท    : 29,290 บาท

             

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท) ,ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว, สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :