รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ทางด้านเทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๑ ภาษา (เช่น โปรแกรม Python, C#, .Net ฯลฯ) และมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยหนึ่งด้าน ดังต่อไปนี้ พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI), Machine Learning (ML), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Robotics และการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

  - TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

  - TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  4. มีประสบการณ์การวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการทางด้าน เทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ในระดับนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)

   2. พัฒนางานวิจัยวิชาการอย่างน้อยหนึ่งด้าน ดังต่อไปนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI), Machine Learning (ML), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Robotics และการจำลองสถานการณ์ (Simulation)

  3. วิจัยค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

  4. ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

  5. การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา

  6. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

  7. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. การสอบสอนภาษาอังกฤษ

  ให้เตรียมแผนการสอน (Lesson plan) ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI), Machine Learning (ML), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Robotics และการจำลองสถานการณ์ (Simulation) ไม่เกิน ๕ หน้า A4

  3. การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ปริญญาเอก  41,000 บาท บวกเพิ่มประสบการณ์ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  2. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล

  3. สวัสดิการสถาบันฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4419729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :