รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ อณูชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็น first author หรือ  corresponding author มาแล้วอย่างน้อย 2 เรื่อง
  4. มีทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก
  5. ใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ผลข้อมูลได้
  6. มีทักษะด้าน bioinformatics and computational biotechnology หรือมีทักษะด้าน genetics และ genomics เช่น whole genome sequencing, RNA sequencing, single-cell sequencing หรือทักษะที่เกี่ยวข้อง
  7. หากมีประสบการณ์การวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ด้าน diabetes and obesity research
  - ด้าน cellular and molecular biology techniques เช่น การเพาะเลี้ยงเซลล์, DNA and RNA extractions, molecular cloning, Western blotting และ flow cytometry
  - ด้านเทคนิคทาง molecular genetics
  8. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวิชาการในการวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  2. วางแผนโครงการวิจัย เขียนโครงการวิจัย เสนอขอทุนวิจัย บริหารจัดการโครงการวิจัย จัดทำรายงานวิจัย และ เขียนบทความวิจัย
  3. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้าน molecular biology / molecular genetics and immunology of diabetes
  4. วิเคราะห์ผลข้อมูลโครงการวิจัย
  5. ดูแลจัดการงานเอกสารและงบประมาณ
  6. ช่วยดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลอาสาสมัคร หรืออื่นๆ ตามข้อกำหนดในโครงการวิจัยร่วมกับทีมวิจัยภายในและภายนอกคณะฯ
  7. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 32,450 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ