รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ หญิง/ชาย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
  3. กรณีผ่านการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตา รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี
  5. สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  7. หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ

  มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่านเขียน อยู่ใน เกณฑ์ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด้านการปฏิบัติการ

  1.       ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยใช้ความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานในการให้บริการสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในภาวะปกติเสี่ยง และมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลไม่ซับซ้อนตามมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย และแนวทางที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

  2.       ดำเนินการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การระบาดของโรคและมลพิษสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาและบุคลากร

  3.       ร่วมสำรวจ พร้อมวางแผนแก้ปัญหาภาวะสุขภาพเบื้องต้นแก่นักศึกษา

  4.       ร่วมประเมินผล วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการการดูแลของนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งวางแผนแก้ไข

  5.       ร่วมกำหนดแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและแนวทางการส่งต่อเพื่อให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  6.       ติดตามข้อมูลการดูแลสุขภาพของนักศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์และส่งกลับข้อมูลให้กับพยาบาลในโรงพยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

  7.       มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักศึกษา

  8.       ดำเนินการติดตามคุณภาพการพยาบาลภายในหน่วยสุขภาพนักศึกษา ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่กำหนดพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

  9.       มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  10.   ปฏิบัติการโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

  11.   มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบ หรือรูปแบบการบริการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ

  ด้านการวางแผน

  1.       ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดคุณภาพของ

  2.       หน่วยงานตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย

  3.       ร่วมวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเวชภัณฑ์ตามมาตรฐาน

  4.       หรือแนวทางที่กำหนดในขอบเขตงานที่รับมอบหมาย

  5.       ร่วมวางแผนและดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน

  ด้านการประสานงาน

  1.       ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลสุขภาพของนักศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ตามที่กำหนด

  2.       ประสานการใช้แหล่งประโยชน์และการทำงานร่วมกันทั้งภายใน ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของนักศึกษา

  3.       ชี้แจงให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือของนักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายในการดำเนินการดูแลสุขภาพ การดำเนินงานตามที่รับมอบหมาย

  ด้านการบริการ

  1.       แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาด้านสุขภาพ การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูแลตนเองได้

  2.       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทีมการพยาบาล

  3.       มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือการสอน การให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน

  4.       ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนในการทำวิจัยทางการบริการด้านพยาบาล และนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ