รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กุมภาพันธ์ 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  18 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี (กายภาพบำบัด) และ
  5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก (กายภาพบำบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) และ
  6. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  7. มีความสามารถในคลินิกกายภาพบำบัด และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านกายภาพบำบัด

  จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  1. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนนหรือ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา                      สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ทำวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางกายภาพบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา  
  4. สอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4
  5. ควบคุมโครงการวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
  6. ให้บริการทางวิชาการ บริการสุขภาพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.       รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร
  2.       รอบสอง  วิธีการสอบและกำหนดวันสอบ
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :    

        ปริญญาเอก    อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 31,500 บาทโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้หรือประสบการณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ