รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญาตรี ทุกสาขา (หากจบด้านการศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น  Microsoft Office ,Google from 

  5. หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในโรงพยาบาลหรือโรงเรียนแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลนักศึกษาหลักสูตรแพทย์ก่อนและหลังปริญญา/หลักสูตรต่าง ๆ ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  2. ติดต่อประสานงานกับงานการศึกษาของคณะฯ ในด้านการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ก่อนและหลังปริญญา สาขาต่าง ๆ
  3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะฯ และสถาบันการฝึกอบรมภายนอกคณะฯ ในรายละเอียดการสอน ได้แก่ ตารางเรียน ผลการเรียน การสอบ และค่าตอบแทนการสอน เป็นต้น
  4. สนับสนุนการเรียนการสอน และรวบรวม จัดทำ เอกสารหลักสูตร คู่มือ การศึกษา รวมถึงสื่อการเรียนการสอน
  5. จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และร่วมวางแผนการศึกษา
  6. เตรียมการประชุม จดรายงานการประชุมและสรุปการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ทุกหลักสูตร
  7. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน
  8. จัดทำแบบประเมินของนักศึกษา
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน (สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :