รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พนักงานควบคุมคุณภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กุมภาพันธ์ 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  11 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลางและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  4. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  6. มีความละเอียด รอบคอบและช่างสังเกต
  7. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
  8. หากมีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบหรือประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันหรือมีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง และจัดการตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  2. ทดสอบตัวอย่าง ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  3. ล้าง ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และจัดเก็บ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้ว รวมถึง ขวด / ภาชนะบรรจุ สำหรับเก็บตัวอย่าง สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  4. ทำความสะอาด ดูแลความสะอาดและควบคุมสภาวะแวดล้อมของบริเวณพื้นที่ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน
  5. เตรียม ดูแลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย
  6. ช่วยเตรียมการวิเคราะห์ทดสอบ
  7. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
  8. ควบคุม ดูแลและจัดเก็บสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  : ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๔,๙๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :