รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเคมี (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 สิงหาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  2 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 27 - 45 ปี
  2. เพศชาย/ เพศหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
  5. หากมีประสบการณ์ทางด้านปฏิบัติการพฤกษเคมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  6. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น HPLC, UV-Vis spectrophotometer หากมีประสบการณ์ทางด้านการใช้เครื่อง LC-MS/MS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
  8. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลและรับผิดชอบการตรวจรับและจัดเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ 
  2. ดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์วิเคราะห์ฯ ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด 
  3. แปลผลการวิเคราะห์และรวมถึงจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ 
  4. จัดทำแผนสอบเทียบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 
  5. ออกแบบการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับเภสัชตำรับ พัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของวิธี 
  6. ดำเนินการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี  เงินเลื่อนขั้นประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ