รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา อัตราที่ 1)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  บัณฑิตศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ๕. หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ - มีผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่และสามารถอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ฉบับภายใน ๕ ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ - มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  3. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากต่างประเทศหรือสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในยการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวรรมศาสตร์ ในกรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในประเทศต้องมีประสบการณ์การทำวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctoral research) หรือการทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral fellowship) จากต่างประเทศ
  4. มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  5. หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้
  • มีผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่และสามารถอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ฉบับภายใน ๕ ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
  • มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ

   

   

  1. หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Technology for sustainable development,cleaner production,Greenhouse gas mitigation, Industrial waste management, Waste utilization,Sustainable consumption and production  หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อข้างต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านวิชาการรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาให้คำปรึกษาวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆในสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ร่วมปฏิบัติการร่างหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy,BCG Economy) เพื่อความยั่งยืน
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้นงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง
  • พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานเพื่อสังคมแก่หน่วยงานภายนอกสถาบันโดยสร้างชื่อเสียง เกียรติยศและ/หรือรายได้ให้แก่สถาบัน
  • ปฏิบัติภารกิจต่างๆหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน โดยหัวข้อในการสอบสอนต้องมาจากผลงานวิจัยซึ่งให้นำเสนอแนวทางการนำการศึกษาไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงตาม BCG Economic Model
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๔๑,๐๐๐  บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/20230804-1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585058
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :