รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีวเคมี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาจุลชีววิทยาหรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) หรือมาตรฐาน IS09001 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่าน

  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  6. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี

  8. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

  9. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  10. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกตมีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมทั้งชี้บ่งสถานะ รวมถึงจัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำข้อกำหนด (Specification) วิธีวิเคราะห์ (Analytical Procedure) และรายงานผลการทดสอบ (Analytical Report) ในการทดสอบแต่ละรายการ
  3. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method Validation) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation) และการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด (Cleaning Validation)
  4. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (Stability Study)
  5. จัดทำ จัดการ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ เช่น มาตรฐานวิธีปฏิบัติ (Standard Operating Procedure) แบบฟอร์ม (Form) รายงานผลการทดสอบ (Analytical Report) และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เป็นระเบียบ พร้อมทั้งได้รับการบำรุงรักษา การตรวจรับรองและสอบเทียบที่เหมาะสมอยู่เสมอ
  7. ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-0917-18 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ