รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์ (อัลตราซาวด์ทางการแพทย์)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีวินิจฉัย(อัลตราซาวด์ทางการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว กรุณาแนบใบ ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43 ด้วย) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการตรวจอัลตราซาวด์แก่ผู้รับบริการ
  • ประสานงานทางเทคนิคการตรวจ Protocal พยาธิสภาพผู้ป่วยกับแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วย
  • รับผิดชอบการควบคุณภาพของภาพวินิจฉัย ความถูกต้องของคำสั่งตรวจให้ตรงกับการตรวจ
  • รับผิดชอบดูแลความสะอาด การป้องกันการติดเชื้อ และการควบคุณภาพการทำ QC เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวช้องกับการตรวจ ให้พร้อมใช้อย่างสม่ำเสมอ
  • รับผิดชอบห้องตรวจสภาพความพร้อมใช้การป้องกันการติดเชื้อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการตรวจ
  • รับผิดชอบการสอนงานบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจให้แก่ผู้ร่วมงานนักรังสีการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกัน และร่วมแก้ไขประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดหรือเกิดขึ้นได้
  • เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและงานบริการผู้ป่วย
  • จัดทำบันทึกการตรวจ รายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการตรวจอัลตราซาวด์ ตารางการทำงาน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                              - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท
  • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :