รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเกษตร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  14 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านบริการวิชาการที่รับใช้สังคมให้กับเครือข่ายเกษตรกร และด้านการเพาะปลูก ซึ่งเป็นการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการจัดการแปลงเกษตร รวมทั้งการทำวัสดุปรับปรุงดิน
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้านการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาจะพิจารณาร่วมกับประวัติและประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา

  3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะปลูก ซึ่งเป็นการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการจัดการแปลงเกษตร รวมทั้งการทำวัสดุปรับปรุงดิน
  4.มีทักษะในการวางแผนจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและ เครือข่ายด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

  6. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการประสานงาน และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชนได้เป็นอย่างดี

  7. มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติในเชิงบวก

  8.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุดงาน และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานประกอบการภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการทำแปลงเกษตร และการทำวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชน และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ

  2. การบริการวิชาการที่รับใช้สังคมให้กับเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน

  3. สร้างและประสานงานเครือข่ายด้านการเกษตรและประกอบการ

  4. การขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายที่เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) BCG Economy Model เกษตรอินทรีย์/ปลอดภัย การเข้าสู่มาตรฐานด้านการเกษตร เป็นต้น

  5. บริหารจัดการโครงการจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

  6. การทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

  7. การสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  8. กำกับดูแลคนสวนให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามงานที่มอบหมาย

  9. การจัดทำทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

  10.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน

            - คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090.- บาท

           - คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

   สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

              -ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

             -ประกันสังคม และตรวจสุขภาพประจำปี

             -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

             -สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

             -สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0882743113
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :