รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บริหารลูกหนี้ค่ารักษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  6 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุ 18-35 ปี บุคลิกภาพดี
  • คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขา  
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.        สรุปยอดและออกใบแจ้งหนี้และจัดทำรายงานส่งเบิกและเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลประเภทสิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร OPD/IPD ผ่านทางระบบสารสนเทศและเอกสาร

  2.        แก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นต้น (ติดc)และอุทธรณ์ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน (Deny)

  3.        ติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์และการจัดทำหนังสือทวงหนี้และทำรายงานสรุป จัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้รายตัวในรูปแบบ Excel File เพื่อตัดลูกหนี้

  4.        การตั้งลูกหนี้ในระบบ SAP ให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานลูกหนี้ตามสิทธิทุกเดือน

  5.        จัดทำรายงานค่ารักษาพยาบาล OPD /IPD ในแต่ละวัน

  6.        คณะกรรมการในการตรวจนับเงินรายได้และกรรมการเปิดตู้นิรภัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word , Excel
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติงาน 2-3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท 
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน  
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :