รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  22 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  2.อายุ 18 - 22 ปี (ไม่จำกัดเพศ) เป็นผู้พิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ ความพิการนั้น ๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3.ต้องเป็นผู้จบการศึกษาตามคุณวุฒิตามที่ประกาศเท่านั้น
  4.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
  5.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเอง ไม่ปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย 
  6.มีความสุภาพ มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับดี
  7.ไม่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดทุกประเภท (ยกเว้นกรณีแพทย์สั่ง)
  8.ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติผิดทางเพศ โดยผู้สมัครงานต้องยืนยันว่าไม่เคยถูกลงโทษ (ทางวินัย การบริหารหรือทางอาญา) ที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ  หรือ ออกจากงานเพื่อรอการสอบสวนและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนดังกล่าว
  9.เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เข็ม
  10.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  วัตถุประสงค์การรับสมัคร : เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับผู้พิการและบุคคลที่มีคุณวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ระหว่างการว่างงานหรือไม่ได้ศึกษาต่อ

  *ไม่กำหนดเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ภาระงานที่รับผิดชอบ
  1.งานธุรการ สารบรรณ
     1.1 การลงรับหนังสือราชการ
     1.2 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือราชการ 
         - หนังสือติดต่อราชการภายใน-ภายนอก
         - หนังสือแจ้งข่าวสารผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  2.การประสานงานต่าง ๆ
     2.1 การขอใช้บริการยานพาหนะ ,สื่อสารองค์กร ,กายภาพและสิ่งแวดล้อม ,งานบริหารทั่วไป
     2.2 การขอใช้บริการพื้นที่ภายในอาคาร / ห้องประชุม / ห้องกิจกรรมต่าง ๆ
     2.3 การประสานงานอำนวนความสะดวกสำหรับกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  3.งานด้านด้านพัสดุ
     3.1 เป็นผู้ประสานงานกับงานคลังและพัสดุ ในการเบิกวัสดุสำนักงาน การดูแล การเก็บรักษา อุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
     3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้รายปีให้แก่เด็กนักเรียนเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา
  4.การประชาสัมพันธ์
     4.1 ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
     4.2 ร่วมดำเนินการจัดการกระบวนการเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา
     4.3 ติดต่อผู้ปกครองเพื่อนัดวันสัมภาษณ์เด็กเข้าเรียน
  5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.มติจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
  2.เอกสารประกอบการสมัครงาน
  3.การสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท


  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  1)ประกันสังคมขั้นพื้นฐาน 
  2)สวัสดิการบุคลากรตามประกาศสถาบันฯ และสิทธิการลาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

  หมายเหตุ : ตำแหน่งดังกล่าวนี้กำหนดคุณวุฒิเฉพาะตามประกาศเท่านั้น และกำหนดการจ้างไม่เกิน 1 ปี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลพิเศษ

 • หมายเหตุ :
  เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0608 ต่อ 1327 (หน่วยทรัพยากรบุคคล) งานแผนและทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :