รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการและสารบรรณ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 มกราคม 2513
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา                           

  2. เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

  4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ได้แก่ Word, Excel,Power Point

  5. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านสารบรรณ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ลงทะเบียนรับหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  E-Document ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  3. ลงทะเบียนรับหนังสืองานสารบรรณทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของงานบริหารทั่วไป
  4. ส่งหนังสือจากภายนอกที่ผู้อำนวยการลงนามแล้วให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนของหน่วยงาน
  6. จัดทำเอกสารด้านการเงินทุกประเภท(ขอหลักการ จัดทำใบจองงบ เบิกจ่าย)
  7. จัดทำการเวียนหนังสือราชการภายในศูนย์การแพทยฯ และภายนอกศูนย์การแพทย์ฯ
  8. ร่างหนังสือราชการโต้ตอบที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง หนังสือภายนอก
  9. จัดทำ Risk profile และ Service Profile พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน      
  10. จัดทำ และติดตามบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยราชสุดากับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (เช่าพื้นที่จอดรถ)   
  11. สำเนาเอกสารเร่งด่วนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  12. จัดทำหนังสือและติดตามการขอประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากภายนอก
  13. จัดทำเอกสารด้านงานพัสดุ (เครื่องดื่ม)
  14. ประสานงาน จัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล ค่าใช้จ่ายและติดตามข้อมูลส่งผู้บริหารเข้าร่วมประชุม Uhosnet
  15. จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่ในด้านการรับ – ส่งเสด็จ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และ คณะรัฐมนตรี

  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :