รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษา (รับผิดชอบงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  31 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
  5. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี หากสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ      

       

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  44
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดังนี้

  รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ

        ๑.  ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา เช่น ศึกษาวิเคราะห์แผนการศึกษา บริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและจัดทำหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร ติดต่อ ประสานงานกับนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษา  ทั้งในและต่างประเทศ

  ๒.  จัดทำแผนงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

  รับผิดชอบ      

       ๓.  ให้บริการและติดต่อประสานงาน

       ๔.  บริหารงานและจัดระบบงาน

       ๕.  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ ร่างหนังสือโต้ตอบ การรับ-ส่งเรื่อง การจัดเก็บเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องที่เสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานการเงิน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่

       ๖.  งานประกันคุณภาพ :  การจัดทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

       ๗.  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                           ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  -  ทดสอบภาคปฏิบัติ

  -  สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ขั้นต่ำเดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  กำหนดการสอบคัดเลือกวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง สอบในวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024197466-80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ