รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การวิจัยและพัฒนาอาหารใหม่ (Novel food) การทดสอบทางพิษวิทยา (Toxicological testing) หรือ การวิเคราะห์สารสำคัญและ/หรือสารพิษ (phytochemicals and/ or toxicants analysis) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาทิ พิษวิทยา (Toxicology) เภสัชวิทยา (Pharmacology) ชีวเคมี (Biochemistry) เคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry) โภชนศาสตร์ (Nutrition) วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) เทคนิคการแพทย์ (Medical technology) ชีววิทยาการแพทย์ (Biomedical Sciences)  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ พิษวิทยาทางอาหาร (Food toxicology) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การวิจัยและพัฒนาอาหารใหม่ (Novel food) การทดสอบทางพิษวิทยา (Toxicological testing) หรือ การวิเคราะห์สารสำคัญและ/หรือสารพิษ (phytochemicals and/ or toxicants analysis) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน   ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้านล่าง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำการสอน และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ
  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของนักศึกษา อาทิ หลักสูตรปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย และหลักสูตรอื่นๆ
  3. ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบันโภชนาการ
  4. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ หรือ งานอื่นๆ ของสถาบันโภชนาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. ความเรียงเกี่ยวกับแผนการพัฒนาตัวเองในอาชีพอาจารย์ และการทำวิจัย (ไม่กำหนดรูปแบบ)
  2. นำเสนอการสอน และงานวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก ๔๑,๐๐๐ บาท (กรณีมีประสบการณ์ ๔๑,๐๐๐-๕๐,๑๙๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :