รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานจราจรและความปลอดภัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิประถมศึกษา (ป.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. เพศชาย
  3. มีอายุระหว่าง 21 – 35 ปี
  4. ผ่านการเกณฑ์ทหารและถือสัญชาติไทย
  5. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  6. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ติดยาเสพติดที่ให้โทษทุกชนิด
  7. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
  8. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
  9. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับ ควบคุม ดูแล การสแกนจุดของ รปภ. เอกชนส่วนกลาง โดยใช้เครื่องแสกน กำหนดจุดให้ตรวจ พร้อมสแกนจุด จำนวน 28 จุด บนเนื้อที่ 1,240 ไร่
  2. ดูแลวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน เช่น รถกอล์ฟ รถจักรยานยนต์ จักรยานไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษา
  3. การให้บริการด้านต่าง ๆ

               3.1 บริการแบตเตอรี่เมื่อรถเสีย

               3.2 ให้บริการด้านอุบัติเหตุ

               3.3 ให้บริการดูข้อมูลกล้องวงจรปิดย้อนหลัง

               3.4 ให้บริการตัดโซ่จักรยาน

        4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :