รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  11 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาเอกทุกสาขา หรือ

  คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์)

     ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตแพทยศาสตร์ และ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี             ทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต

  หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  2. หากได้รับคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับทางทันตแพทยศาสตร์ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  4.มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
   อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้

   

  ลำดับที่

   

  ประเภทคะแนนสอบ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์

  ผู้ช่วยอาจารย์

  1

  IELTS(Academic Module)

  6

  3

  2

  TOFEL IBT

  79

  29

  3

  TOFEL ITP

  550

  390

  4

  TOFEL CBT

  213

  90

  5

  TOEIC

  -

  400

  6

  MU GRAD Test 

  80

  36

  7

  MU GRAD PLUS

  90

  40

  8

  MU-ELT

  -

  56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การจัดการเรียนการสอนระดับทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และระดับทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

  2. ปฏิบัติงานวิจัย และคุมงานวิจัยของนักศึกษา

  3. บริหารจัดการหลักสูตรทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต                                                         หลักสูตรนานาชาติ                                           

  4. งานบริการผู้ป่วย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า : 41,000 บาท

                                                     ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท    : 29,390 บาท

                                                     ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี    : 27,850 บาท

                         

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท) ,ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว สวัสดิการยืดหยุ่น                           (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ