รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  31 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  3 พฤศจิกายน 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                        

  ๒. มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม งานด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความรู้ในด้านระบบ ERP ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี และมีต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครผ่านตามเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL - ITP

  ๓๙๐

  TOEFL - CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD TEST

  ๓๖

  MU GRAD PLUS

  ๔๐

  MU - ELT

  ๕๖

  ๔.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่          

  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๖.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๗. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ ปรับตัวและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานทางด้านความก้าวหน้าตามสายอาชีพของสายวิชาการและสายสนับสนุน

  ๒. การสรรหาคัดเลือกบุคคล และการบรรจุแต่งตั้ง

  ๓. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร

  ๔. การดำเนินการในการไปราชการ ประชุม  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  ๕. การประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

  ๖. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ

  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

  ๒. สอบข้อเขียน

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ext. 1118,1119,1126,1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ