รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    พยาบาล
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
  • สังกัด :
    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ปฏิบัติงาน :
    หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
  • เปิดรับสมัคร :
    22 สิงหาคม 2566
  • ปิดรับสมัคร :
    15 ตุลาคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
  • ประกาศรายชื่อ :
    31 ตุลาคม 2566
  • วันที่นัดหมาย :
    -
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ :
    หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุไม่เกิน :
    35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :
    • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
    • คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ 
    • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
    • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
    ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    IELTS(Academic Module)
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    3
    TOEFL IBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    29
    TOEFL ITP
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    390
    TOEFL CBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    90
    TOEIC
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    400
    MU GRAD TEST
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    36
    MU GRAD PLUS
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    40
    MU ELT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    56
    โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
    • ปฏิบัติงานในบทบาทของพยาบาลทั่วไป และพยาบาลในส่วนของห้องผ่าตัด
    • ให้ความรู้และข้อมูลการปฏิบัติตัวแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น การเก็บไข่ ย้ายตัวอ่อน
    • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก
    • จัดทำระบบการนัดพบแพทย์และให้คำปรึกษา
    • ทำหัตถการ (กิจกรรมด้านการพยาบาล) ได้แก่ การฉีดยา , ทำแผล 
    • ให้คำอธิบายขั้นตอนการรักษา
    • ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการจากแผนกอื่นๆ เช่น การมาตรวจน้ำอสุจิ
    • เตรียมความพร้อมของเวชระเบียนก่อนพบแพทย์ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบในการตรวจ
    • ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับทีมสุขภาพ ระหว่างแพทย์และพยาบาล นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    • จัดเก็บข้อมูล สถิติ การรับการบริการ และหัตถการต่างๆ 
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

    - สอบสัมภาษณ์

    - สอบการปฏิบัติงาน 1 - 3 วัน

     

  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    เงินเดือน 

    • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
    • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
    • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
    • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
    • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท

    สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

    • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
    • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
    • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
    • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
    • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
    • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
    • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
    • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
    • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  • หมายเหตุ :
    -
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :