รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน  หรือ  MU GRAD TEST  ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์ และเครื่อง injector รวมทั้งอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ให้พร้อมใช้งานเสมอ
  • ดูแลความปลอดภัยให้ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน  ในการป้องกันอันตรายจากรังสี ตามเทคนิควิชาชีพ
  • มีความชำนาญในการควบคุมเครื่อง DSA โดยจัดท่าผู้ป่วย  กำหนดปริมาณรังสี  ปรับขนาดและทิศทางลำแสง  เพื่อบันทึกภาพ  ส่วนต่าง ๆ ของหลอดเลือดด้วยเครื่องรังสีเอ๊กซ
  • ช่วยกดแผลห้ามเลือดหลังจากที่แพทย์ทำการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดเสร็จสิ้น
  • ดูแลระบบ PACS, EKG, ECHO  ของห้องตรวจสวนหัวใจ
  • จัดทำสถิติจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการและบันทึกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการตรวจสวนหัวใจ
  • จัดเตรียมภาพบันทึกการตรวจ angiogram ให้แก่อายุรแพทย์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
  • งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - สอบการปฏิบัติงาน  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

            คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

            (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

            เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท

            เงินเพิ่มสหวิชาชีพ 1,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :