รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยทางคลีนิกของผู้ป่วยทั้งเชิงรุก และเชิงรับ (Proactive and Retroactive patient safety program) ตามนโยบายของโรงพยาบาล ร่วมกับหัวหน้างาน

  2. รับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผล Incident report ประจำเดือน แก่หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  3.เป็นผู้ประสานงานหลักในการทำ RCA ระดับ Level E up และรายงานผลแก่หัวหน้างาน และคณะกรรมการคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาล

  4. ผู้ประสานงานหลักในการรับเรื่อง ร้องเรียนของผู้รับบริการด้านคลินิก โดยดำเนินแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนเบื้องต้น ตลอดจน RCA ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้หัวหน้างาน และผู้บริหารรับทราบผลดำเนินการต่อไป

  5. รับผิดชอบในกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยเชิงรุก เพื่อสร้างวัฒนธรรม และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กับบุคลากรทั่วทั้งโรงพยาบาล ได้แก่ Patient Safety weeklytraining, FMEA Project

  6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม 
  • ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • เงินค่าวิชาชีพ 
  • เงินค่าประสบการณ์ 
  • เงิน พ.ต.ส. 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :