รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเวชสถิติ (งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการบริหาร

  1. ร่วมวางแผนการดำเนินการการปรับปรุงข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเพื่อให้ถูกต้อง และทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

  2. การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลรหัส ICD ผู้ป่วยนอกในระบบมาตรฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลและทันภายในระยะเวลาตามที่มาตรฐานงานกำหนด

  3. ร่วมตรวจสอบพร้อมแก้ไขบันทึกข้อมูลรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกแต่ละรายในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลได้ครบถ้วนถูกต้องและทันภายในระยะเวลาตามที่มาตรฐานงานกำหนด

  4. มีความรู้ เข้าใจในการแก้ไขการบันทึกข้อมูลรหัส ICD ของผู้ป่วยนอก

  5. มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน

  6. ร่วมวางแผนการจัดการกำหนดแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพเป็นตามาตรฐานสากล

  7. ร่วมตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามงานเวชระเบียนที่กำหนดเพื่อให้เป็นเวชระเบียนที่มีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและประกอบการเบิกจ่ายของแต่ละกองทุน

  8. จัดการส่งแบบตรวจสอบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพของข้อมูลความสมบูรณ์ของเวชระเบียนเป็นตามมาตราฐาน LC, HA และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

  9. จัดการตตรวจสอบและทบทวนการให้รหัสโรคและข้อมูลผู้ป่วยในการส่งเบิกแต่ละกองทุนของรายได้ทันการส่งเบิก

  10. ร่วมเป็นคณอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA)

  - บันทึกและสรุปผลรายงานการประชุม

  - สรุปการติดตามงานของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน

  - การนำเสนอผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ

  1 1. จัดการติดตามข้อมูลผู้ป่วยแต่ละราย/รับคืนเอกสารผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยของแต่ละวันที่การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

  12. ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของงานเวชระเบียนที่ได้รับมอบหมาย

  13. จัดส่งข้อมูลผู้ป่วยพร้อมตรวจสอบการให้รหัสโรคที่ร้องขอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

  14. ปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบข้อมูลการให้รหัสโรคและเอกสารต่างๆ ผล Lab, X-ray, MRI, CT และอื่นๆก่อนส่งเบิกแต่ละกองทุน/ ผู้ป่วย/ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/ ผู้แทนโดยชอบธรรมกระทำการแทน

  15. การจัดทบทวนการให้รหัสโรค ICD-10 และรหัสหัตถการและผ่าตัดตามคู่มือการให้รหัสและคู่มือStandard Coding Guideline เพื่อให้ได้ข้อมูลทางคลินิกในเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

  16. ร่วมประเมินผลเจ้าหน้าที่รับใหม่ในการฝึกงาน

  17. จัดทำภาระและข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  18. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน

  ด้านเวชสถิติ

  19. รวบรวมรายงานผลข้อมูลสถิติผู้ป่วยแต่ละประเภทเพื่อนำเสนอในคณะกรรมการต่างๆ

  20. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วน

  ด้านเวชสารสนเทศ

  21. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสนับสนุนผู้บริหารโดยสามารถแปลงข้อมูล (Data) เป็นสารสนเทศ (Information)

  ด้านการบริการ

  22. การบริการที่ดี ด้วยวาจาสุภาพ ต้องมีกิริยา นุ่มนวล อ่อนน้อม ใจเย็น เป็นผู้รับฟังที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ

  23. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

  24. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  25. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

  26. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  ด้านการพัฒนา

  27. การพัฒนาคุณภาพในงานประจำและงานที่ต้องสนองแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

  28. ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงาน/ ร่วมกิจกรรมของคณะฯ

  29. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :