รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กันยายน 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  12 ตุลาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  สามารถสื่อสารและโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

       1.  ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

       1.  มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี

       2.  มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

       3.  สามารถสื่อสารและโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       4.  เป็นผู้มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

       1.  ปฏิบัติงานด้านการศึกษาภายใต้งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

       2.  จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหลักสูตรฯระดับบัณฑิตศึกษา

       3.  ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลงานต่างๆ ด้านการศึกษาของหลักสูตรฯระดับบัณฑิต                ศึกษา

       4.  ประสานงานกับคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานอื่นๆภายใน 

            และภายนอกคณะศิลปศาสตร์

       5.  ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

            ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เช่น เข้าร่วมประชุมจดรายงานการประชุมและสรุปรายงานการ                   ประชุม

       6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  1.    สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

  2.    สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

  การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

  - ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งประเด็น ให้ความเห็นและนำเสนอ

  - บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่องาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท

  สวัสดิการ        ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ