รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานคลัง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงินในภาคธุรกิจเอกชน หรือในภาครัฐ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน และการแก้ไขปัญหา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.กำกับดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการทุกประเภท

  2.กำกับดูแลการดำเนินการจองงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลในใบจองงบประมาณ ดำเนินการเร่งรัดหนี้สินและติดตามการใช้งบประมาณ

  3.กำกับดูแลการบันทึกบัญชีตัดจ่ายพร้อมจัดทำข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่ธนาคาร เพื่อจัดทำเช็คสั่งจ่ายให้แก่บริษัทเจ้าหนี้ภายนอก และเจ้าหนี้ภายใน รวมถึงจัดทำเช็ค ใบฝาก-ถอน และการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร

  4.กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิเคราะห์และบันทึกบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย ทุกประเภท

  5.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบการยืมเงินทดรองจ่าย และขอเบิกเงินสดย่อย ดำเนินการบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ลูกหนี้เงินสดย่อย และลูกหนี้อื่น ๆ

  6.กำกับดูแลด้านการจัดทำงบการเงิน และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินยืมทดรองจ่ายและเงินเงินสดย่อย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบข้อเขียน
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี 20,090 บาท  / ป.โท 23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ