รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (เงินเดือนและค่าตอบแทน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-5
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา
  3. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
  4. มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
  5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point )
  7. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีประสบการณ์ทำงานการทำเงินเดือนและค่าตอบแทน     จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. หากเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบการทำงานเดือน-จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร SAP (ERP-PY)
  2. จัดทำข้อมูลประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีประจำปี
  3. จัดทำรายงานกองทุนเงินทดแทน
  4. ตรวจสอบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ละเดือนกับข้อมูลในระบบ SAP (ERP-PY) และจัดทำแบบ     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, ...1ก พร้อมรายละเอียด และนำส่งสรรพากร
  5. นำส่งเช็คต่าง ๆ ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์, สำนักงานประกันสังคม,ตึกอธิการบดีชั้น 3
  6. รับผิดชอบและดูแลเรื่องการลาออกจากงาน
  7. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • หมายเหตุ :
  Email : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131 หรือ 088-883-6847 (คุณจิ๋ว)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ