รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้อำนวยการ (โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในอุตสาหกรรมยาหรือชีววัตถุ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ รวมถึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) และ ISO 9001 และ ISO 17025
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ข้อ 2 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 ดังนี้

                              2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาเภสัชศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              2.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมยาและระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ (กรอบภาระงานและคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

                               2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

                              2.4 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) หรือข้าราชการพลเรือน
  ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลหรือเป็นบุคคลภายนอก

                              2.5 กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากรที่สังกัดส่วนงานของวิทยาลัย
  การจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยนานาชาติ หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา

                              2.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

                                      2.6.1 กรณีเป็นบุคคลตามข้อ 2.4 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
  ที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือรับรอง

                                                 2.6.2 กรณีเป็นบุคคลตามข้อ 2.5 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
                                                 2.6.3 กรณีผู้ได้รับคัดเลือกยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร จะแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทน
  ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

                              2.7 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

                              2.7.1 กรณีเป็นบุคคลตามข้อ 2.5 ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 ดังนี้

                                      - คะแนน IELTS (Academic Module)        ไม่ต่ำกว่า       3       คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)      ไม่ต่ำกว่า       29      คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-ITP                               ไม่ต่ำกว่า       390    คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-CBT                             ไม่ต่ำกว่า       90      คะแนน

                                      - คะแนน TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า       400    คะแนน

                                      - คะแนน MU GRAD TEST                       ไม่ต่ำกว่า       36      คะแนน

                                      - คะแนน MU GRAD PLUS                       ไม่ต่ำกว่า       40      คะแนน

                                      - คะแนน MU-ELT                                   ไม่ต่ำกว่า       56      คะแนน

                                      ทั้งนี้ ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการนำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาตามที่กำหนดไว้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

                                      2.7.2 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา หากคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
  ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จากประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
  ให้สามารถยกเว้นการใช้คะแนนภาษาอังกฤษได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  กรอบภาระงานและคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ

              ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดล ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ แต่คุณสมบัติที่แจ้งมามีผลต่อการประเมินความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง) :

  1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในอุตสาหกรรมยาหรือชีววัตถุ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ รวมถึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) และ ISO 9001 และ ISO 17025
  2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุตสาหกรรมยาหรือชีววัตถุ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ และระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
  3. มีประสบการณ์ในการเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยาหรือชีววัตถุ และสามารถประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนยาหรือชีววัตถุ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อ 9 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน รวมทั้งการนำเสนอวิสัยทัศน์และการให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ พร้อมเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6296 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :