รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (โครงการ MU-SURF)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  6. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก การบริหารจัดการทุนวิจัย และการประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.       จัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตรการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำสรุปรายงานการประชุม

  2.       ประสานงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน SOP work instruction และจัดทำมาตรฐานเอกสารการปฏิบัติงานของกองบริหารงานวิจัย

  3.       ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศในการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุน (ติดตามข่าวประกาศทุน ประชาสัมพันธ์ทุน ช่วยเหลือนักวิจัยในการเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับทุน) และการจัดทำสัญญารับทุน

  4.    ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องสัญญารับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลมหาวิทยาลัยประกอบการจัดทำสัญญารับทุน

  5.       บริหารจัดการโครงการวิจัย ประสานงานดูแลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึงจัดทำ database การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

  6.       ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 17,500 บาท (+ค่าตอบแทน 5,000 บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ