รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หน่วยงานจะติดต่อเพื่อแจ้งกำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง e-mail หรือโทรศัพท์ โดยพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามเอกสารการสมัครงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้างเดือนละ    8,690  บาท  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ    1,500  บาท

  การรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม

  ประกันสุขภาพกลุ่ม ไทยสมุทรประกันภัย

  สวัสดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023069120
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :