รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 สิงหาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
  4. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิในหลักสูตรวิสวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ปริญญา
  5. มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ในคุณภาพที่คณะกรรมการข้าราชการ             พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด
   • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการภัยพิบัติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานต่าง ๆ                                          ในภาคอุตสาหกรรม
   • สามารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมได้
  6. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • งานด้านการเรียนการสอน ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                และการจัดการภัยพิบัติ โดยประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
  • งานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
  • งานลักษณะอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสอนในวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ (15 นาที)
  • นำเสนอแผนงานวิจัยที่สนใจ และเป้าหมายที่จะดำเนินการในอนาคต (15 นาที)
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (15 นาที)
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   41,000  บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/08/20230828-01.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585058ต่อ 1231
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :