รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนามนุษย์หรือพัฒนาองค์กร (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 45 ปี
  4. มีทักษางานด้านพัฒนาคุณภาพ
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนแผนงาน / โครงการหรือโครงการต่อยอดจากผลการรายงาน / ตัวชี้วัด เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ศึกษาเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่หน่วยงาน / คณะฯ นำมาใช้ เช่น ISO 9001:2015  TQA  AHA JCI เป็นต้น
  3. ดำเนินการ / ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  4. จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานพร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
  5. วางแผนและเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม/เยี่ยมสำรวจ จากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ
  6. ดำเนินการจัดประชุม ISO 9001:2015 พร้อมทั้ง สรุปมติหรือข้อเสนอแนะที่ประชุม ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
  7. จัดทำและดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของทีมพัฒนาคุณภาพ
  8. วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม ข้อมูลความเสี่ยง / ตัวชี้วัด ของฝ่ายฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาและหาแนวทางพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
  9. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัด / แผนงาน / แผนยุทธศาสตร์ / หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปรับปรุงพัฒนาระบบงานในรูปแบบ โครงการ หรือ Flow หรือ WI การทำงานของหน่วยงาน ในประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนา
  11. ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำหรือเสนอแนะ ช่วยเหลือการดำเนินการ เพื่อสร้างระบบงานที่มีคุณภาพ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ