รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานเทคโนโลยีการศึกษา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  2.2 กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 2.3 กรณีสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มีประสบการณ์ในการจัดการการศึกษาออนไลน์ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 2.4 กรณีมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือการจัดการศึกษาออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design) การพัฒนาสื่อและบทเรียน E-learning แบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) เช่น Moodle และ edX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ข้อ 2 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
  ของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 ดังนี้

                              2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเห็นสมควร

                              2.2  กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

                              2.3  กรณีสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงาน                  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มีประสบการณ์ในการจัดการการศึกษาออนไลน์ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                              2.4 กรณีมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือการจัดการศึกษาออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

                          หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design)
  การพัฒนาสื่อและบทเรียน E-learning แบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) เช่น Moodle และ edX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อ 8 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน รวมทั้งการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ พร้อมเงินค่าตอบแทน 3,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6390 หรือ 02-849-6389
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :