รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง จบการศึกษาในระดับตรี/ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ เศรษฐศาสตร์,สถิติ,บริหารธุรกิจ
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนงบประมาณประจำปีและการประกันคุณภาพของหน่วยงาน,ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย
  4. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นทีมได้
  5. สามารถพูดโต้ตอบ เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office  ได้ดี
  7. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ
  8. หากมีความรู้เรื่อง AUN-QA, EdPEx และ/หรือมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                   คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.งานด้านนโยบายและแผน ประกอบด้วย

                   1.1 การวิเคราะห์นโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน,ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย

                   1.2  เก็บบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ , กรอกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

                   1.3  ประสานงาน รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   1.4  บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเงินกองทุนกิจการนักศึกษา

                   1.5  รวบรวมรายการขอกันเงิน โดยประสานงานกับกองคลัง

  2. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กองกิจการนักศึกษา

  3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ งานด้านการจัดประชุมของกองกิจการนักศึกษา เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา , ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาและทีมบริหารกองกิจการนักศึกษา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท / ปริญญาโท 23,440

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4501 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :