รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                  
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านการเงินและบัญชี

  • จัดทำบัญชี รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งในและนอกงบประมาณ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินของศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบคณะฯ
  • รวบรวมข้อมูล และรายงานสถานะการเงินของศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ สำหรับการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • ดูแลการรับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับจ่ายเงินของศูนย์ต่างๆ ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ถูกต้องตามระเบียบของคณะฯ
  • ดำเนินการตรวจสอบและสรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนของศูนย์ต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศกับหน่วยวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลกำไรขาดทุนต่อกรรมการคณะฯ
  • จัดทำรายรับ-รายจ่ายเงินโควตาของศูนย์ต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
  • ดำเนินการสรุปเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และค่าบริการผ้า เพื่อดำเนินการวางบิลให้กับสถานพยาบาลภายนอกคณะฯ
  • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชีที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ศูนย์ต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศที่ต้องการทราบข้อมูล
  • จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน สำหรับใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                               - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :