รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายประกันคุณภาพ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาชีวเคมี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาจุลชีววิทยาหรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้และประสบกรณ์เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) หรือมาตรฐาน ISO9001 หรือมาตรฐาน ISO/IEC17025 หรือมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  6. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  7. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  8. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  9. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินตีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
  10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                       IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน      หรือ

                                       TOEFL-IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน       หรือ

                                       TOEFL-ITP                               คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน       หรือ

                                       TOEFL-CBT                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน       หรือ

                                       TOEIC                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                       MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

                                       MU GRAD PLUS                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ

                                       MU - ELT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมทั้งชี้บ่งสถานะ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กำหนด
  2. จัดทำรายงานผลการทดสอบ (Analytical Report) ในการทดสอบแต่ละรายการ
  3. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method Validation) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation) และการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด (Cleaning Validation) ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กำหนด
  4. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (Stability Study) ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กำหนด
  5. จัดทำ จัดการ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ เช่น มาตรฐานวิธีปฏิบัติ (Standard Operating Procedure) แบบฟอร์ม (Form) รายงานผลการทดสอบ (Analytical Report) และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เป็นระเบียบ พร้อมทั้งได้รับการบำรุงรักษา การตรวจรับรองและสอบเทียบ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กำหนด
  7. ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กำหนด
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์
  ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024410917-8 ต่อ 305
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :