รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย (ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน เเละช่วยงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพัน คนทำงานองค์กร
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัย การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิต สุขภาวะ ความสุข และความผูกพันคนทำงานองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ
  • จัดการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการกํากับทิศ การสัมมนา และอื่น ๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ
  • จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
  • จัดทำเอกสาร/ข้อความเพื่อเผยแพร่ศูนย์วิจัยและ/ หรือโครงการวิจัยและส่งตามช่องทางการสื่อสารของโครงการและต่อสื่อสาธารณะ
  • สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยฯ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการสมัคร สมัครผ่านระบบ Mahidol E=Recruitment

  เอกสารประกอบการสมัคร              

  • Resume หรือ CV                                              
  • รูปถ่าย
  • สำเนาวุฒิการศึกษา                                           
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เริ่มต้น 15,000 บาท 

 • หมายเหตุ :
  เจ้าหน้าที่โครงการจะติดต่อไปที่ผู้สมัครภายในวันที่ 9 ต.ค.66 สามารถติดต่อคุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล ได้ที่ 0622945393
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล  โทร. 02-4410201 ต่อ 536
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :