รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนาการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  24 ตุลาคม 2566
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2566
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร และการจัดทำหลักสูตร และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี และมีความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  7. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับการนำไปใช้
  8. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  9. มีทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในระดับดีมาก มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารราชการ มีความสามารถในการสรุปสาระสำคัญจากการประชุม/การสืบค้นข้อมูล และสามารถจัดทำรายงานการประชุมได้
  10. โปรดระบุบุคคลอ้างอิงจำนวน 3 คน ลงใน RESUME หรือเอกสารการสมัครงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
  11. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                   คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  หมายเหตุ: กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล
  เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0517/ว.6459 ลว. 10 ตุลาคม 2559 และที่ศธ 0517/ว.2176 ลว. 5 เมษายน 2560 (ไม่ต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัคร)

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรและรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ประสานงานการประชุม จัดทำเอกสารการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี
  3. บันทึกข้อมูลรายวิชาและหลักสูตรในระบบบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
  4. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบส่งข้อมูลหลักสูตรเพื่อรับการพิจารณารับรองหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  5. จัดทำข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
  6. ประสานงานข้อมูลหลักสูตรสำหรับการให้กู้ยืมทุนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำเอกสารสรุปรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสำหรับผู้ที่สอบถามข้อมูล
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานที่ตรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ