รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 กันยายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น ภาษาต่างประเทศ, นิเทศศาสตร์, การท่องเที่ยว หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ การบริหารท่องเที่ยวและโรงแรม)
  4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น การทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ การเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเทศสัมพันธ์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  44
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่หลัก/ภาระสาคัญของงานโดยสรุป (Job Summary)

  ๑. ส่งเสริมความร่วมมือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกาญจนบุรีกับหน่วยงานในต่างประเทศ

  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้วิทยาเขตกาญจนบุรีมีความเป็นนานาชาติ

  หน้าที่ที่รับผิดชอบ

  ๑. วางแผนและดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการดูแลและประสานงานกับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งวิทยาเขตและหน่วยงานคู่ความร่วมมือต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้และการเรียนรู้ทางวิชาการ

  ๒. ประสานงานและบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการสร้างความร่วมมือ การส่งเสริมความเข้าใจ   และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรีและหน่วยงานคู่ความร่วมมือในต่างประเทศ

  ๓.ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากรผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมความเป็นสากล

  ๔. การศึกษาและติดตามข่าวสารและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิเทศสัมพันธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อนามาปรับใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  ๑. ดำเนินการประสานงาน และตรวจร่าง/จัดทำ/ต่ออายุ MOUs และ Agreements

  ๒. จัดงานพิธีการต่างๆ เช่นพิธีลงนามความร่วมมืองานเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศเนื่องในโอกาสต่าง ๆ

  ๓. ต้อนรับและรับรองอาคันตุกะชาวต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเยือนวิทยาเขต

  ๔. ดำเนินการ ประสานการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ของวิทยาเขตและ เครือข่ายในต่างประเทศ เช่น CityNet และ UNESCO

  ๕. จัดทำโครงการ กิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ให้กับวิทยาเขตและเครือข่ายในต่างประเทศ

  ๖. จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ที่วิทยาเขตเป็นเจ้าภาพ หรือเป็นเจ้าภาพร่วม

  ๗. ร่างคำกล่าว สาส์นของผู้บริหารในโอกาสต่างๆ

  ๘. จัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ (Summer / Tailor-made Programs)

  ๙. ประสานงานเกี่ยวกับทุนต่างๆ ที่สนับสนุนและดำเนินการผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ ศาลายา

  ๑๐. ดำเนินการ ประสานการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการการศึกษา ณ ต่างประเทศ

  ๑๑. จัดทำฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินในการทาความร่วมมือกับต่างประเทศ

  ๑๒. จัดทำเนื้อหาสาหรับสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

  ๑๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

   ประกันสังคม   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   หแพักบุคลากร

 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2023/09/20230908-02.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585058ต่อ 1231
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :