รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสัตวบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นภาระผูกพันทางทหารแล้ว)

  ๒. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา

  ๓. มีความรู้ในการบันทึก จัดเก็บข้อมูลและทำงานวิจัย

  ๔. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

  ๕. มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

  ๖. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานสัตวบาลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสุขาภิบาลสถานที่เลี้ยงสัตว์ จัดเตรียมพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้เลี้ยงสัตว์ การเตรียมอาหารสัตว์ ผสมพันธุ์และสืบสายพันธุ์สัตว์ การป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ การทำหัตถการสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ๒. ดำเนินการตามกฎหมายที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ เพื่อใหการเลี้ยงและผลิตสัตวได้มาตรฐานตามที่กำหนด เช่น มาตรฐานสถานที่ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (มกษ.) กรมประมง มาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ AAALAC international

  ๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คนควา ทดลองเกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล เชน พัฒนาระบบการเลี้ยงและขยายพันธุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรคในสัตว์น้ำ

  ๔. ให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับขอมูลวิชาการด้านการเลี้ยง การทำหัตถการ การสืบสายพันธุ์ กฎหมาย กฎ และระเบียบแก่อาจารย์ นักวิจัย และผู้ใช้สัตว์

  ๕. ฝกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์ การทำหัตถการสัตว์ แก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เลี้ยงสัตว์

  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร ความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วนบุคคล ประเมินโดยวิธีทดสอบตัวอย่างงานและวิธีสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และ/หรือ เอกสาร แนะนำตัว ซึ่งเรียบเรียงโดยผู้สมัคร และ/หรือ หนังสือแจ้งความจำนงค์  (letter of intent) เรียบเรียงโดยผู้สมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาได้

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐- บาท

  สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล  ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

   

  หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฎหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  นางสาวณัฐนรี คล้ำพงษ์ โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ E-mail : nutnaree.clo@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :