รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเกษตร (งานสวนและภูมิทัศน์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.       เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  2.       มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร พัฒนาการเกษตร ภูมิทัศน์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)

  3.       มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสมุนไพร/การแพทย์แผนไทย

  4.       มีทักษะการบริหารจัดการ/สามารถวางแผนจัดกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย

  5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

  6.       มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารประสานงานดี

  7.       มีทักษะการทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง

  8.       สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.       กำกับดูแลคนสวนให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามงานมอบหมาย

  2.       กำกับดูแลบริษัทผู้รับจ้างงานภูมิทัศน์ฯ ที่ ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามงานมอบหมาย

  3.       วางแผนการจัดหาสมุนไพรเพื่อปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ของอุทยานฯ และพัฒนาพื้นที่ให้มีพันธุ์ไม้ พันธุ์พืชสมุนไพรนานาชนิด ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

  4.       วางแผนด้านการตลาดและการขยายพันธุ์พืชสมุนเพื่อเพิ่มยอดขายและให้เพียงพอต่อการจำหน่าย

  5.       เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเกษตร หรือเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมด้านการเกษตรหรือกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

  6.       ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน การใช้ปุย การดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มาจากพื้นที่ที่หลากหลาย

  7.       ประสานการทำงานร่วมกันให้ความเห็น และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ และการดูแลพื้นที่

  8.       งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5272-4 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :