รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • วุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ TOEFL-CBT ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน หรือ TOEFL-ITP ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน  หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6 คะแนน (เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  CU-TEP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  75
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TU-GET (Computer Based)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • สอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน โดยการบรรยายในห้องเรียน การสอนข้างเตียงผู้ป่วย สอนที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ตามเนื้อหาหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้
  • วางแผนและจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งเอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ของนักศึกษาแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของแพทย์สภาและคณะฯ
  • ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน โดยการจัดสอบ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ตรวจข้อสอบ รายงาน และให้คะแนนตามเกณฑ์
  • ให้บริการตรวจรักษา ดูแล ให้ความรู้ผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน คลินิกเฉพาะทาง เช่น เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย โรคบาดเจ็บทางมือ และผู้ป่วยที่แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย เป็นต้น
  • ศึกษาวิจัย เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานทางการแพทย์เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :