รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้    
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลเครื่องช่วยหายใจ
   • ถอดล้างทำความสะอาดสายวงจรช่วยหายใจ และประกอบเป็นชุดเพื่อส่งหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่ออบแก๊ส
   • ประกอบและทดสอบเครื่องช่วยหายใจให้พร้อมใช้งานเสมอ
  • ช่วยส่องกล้อง Bronchoscope
   • เตรียมผู้ป่วยก่อนทำส่องกล้องโดยอธิบายถึงการเตรียมตัวก่อนส่องกล้อง และดูความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์
   • ช่วยพยาบาลในการบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพ
   • ช่วยพยาบาลในการดูดเสมหะ น้ำลายขณะส่องกล้อง
   • รับส่งอุปกรณ์ส่องกล้องไปหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่ออบแก๊ส
  • ช่วยพยาบาลสอนการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในใบส่งตรวจต่าง ๆ
  • ช่วยในการทดสอบสมรรถภาพปอดของผู้ป่วย
  • เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำทดสอบสมรรถภาพปอด
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                               - สอบการปฏิบัติงาน 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  • คุณวุฒิ ปวช.  12,590 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :